Home

Kosztolányi dezső költészetének jellemzői

Kosztolányi szerint Ady költészete időszerűtlen, az általa képviselt magatartás visszautalja őt a 19. századba (lásd messianizmus, költészetének politikai jellege). Elutasította szerelmi költészetét is, ami szerinte nem újszerű, hanem mélyen konvencionális « Kosztolányi Dezső . Kosztolányi költészete. Novelláiban többnyire valamilyen lélektani tétel, igazság ölt formát. Az események önmagukért nemigen érdekelték, az emberi cselekedetek rejtett titkát, rugóit kívánta felderíteni. Érett elbeszéléseiből általában az derül ki, hogy milyen kisszerűen, nevetségesen értelmetlenül élnek az emberek, elszomorító. Kosztolányi Dezső életrajza és pályaképe 1885. március 29-én (virágvasárnap) született Szabadkán. Kosztolányi Árpád tanár, iskolaigazgató és Brenner Eulália gyermeke. A gimnáziumot Szabadkán kezdi, majd kicsapják, Szegeden tesz érettségit. 1903-ban Budapestre utazik; a bölcsészkar magyar-német szakát végzi; megismerkedik és barátságot köt Babitscsal, Juhász. 1921-ben adta ki a Pallas Kosztolányi Dezső szerkesztésében a Vérző Magyarország című kötetet. Ebben a harmadfélszáz oldalas, Magyar írók Magyarország területéért alcímet viselõ kötetben Babits Mihály, Tóth Árpád, Karinthy Frigyes és literatúránk többi jelese vallott arról, miként élte meg Trianon sebét, erkölcsi és lelki drámáját A kor jellemzői (pl. Töredék), Radnóti tragédiája és költői magatartásformái (jóság, Szabó Lőrinc költészetének jellege, pl. a Lóci-versek, Az Egy álmai; a Semmiért egészen és Kosztolányi Dezső esszérészlet (pl. Ábécé a fordításról és ferdítésről), Illyés Gyula.

Kosztolányi Dezső - Wikipédi

  1. Ami az összefoglalásból kimaradt. Kosztolányi korai költészetének nemcsak a gyermekkor, hanem a játék is meghatározó motívuma.Ezt szemlélteti az Akarsz-e játszani című vers is, melynek zenei feldolgozását mellékelem. És játék: magával a szöveggel. A Fürdés című novelláról pedig továbbgondolásra érdemes szempontok hangzanak el Arató László előadásában
  2. Ebből a tanegységből megismered Kosztolányi Dezső: rövid életrajzát és pályaképének főbb elemeit, kései költészetének főbb jellemzőit, Halotti beszéd és Hajnali részegség című versének fontosabb elemzési szempontjait
  3. Kosztolányi Dezső: Édes Anna - a lélektani regény jellemzői. I. 1. Kosztolányi Dezső (1885-1936) alkotói portréja. - a Nyugat 1. nemzedékének sokoldalú művésze: tanárnak készült, újságíró lett, de elsősorban költő, író, virtuóz műfordító, esszéíró, kritikus, nyelvvédő írások szerzője → felismeri: a.
  4. Életmű - Kosztolányi Dezső 13 óra 11. Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula 11 óra Rendszerezés 10 óra Tematikai egység/ költészetének jellemzői (legalább. egy műve, pl. Húsz év múlva, A vaáli erdőben, Az üstökös). A századvég és századel

A Vers Oldala: Kosztolányi költészet

Balassi Bálint költészetének sokszínűsége; A bibliai bűntörténetek (Ádám és Éva, Káin és Ábel, Bábel tornya, özönvíz) Kosztolányi Dezső: Kosztolányi Dezső érettségi tétel ; A regényíró Kosztolányi - Édes Anna A romantika jellemzői Vörösmarty Mihály költészetében két nagy verse alapján Janus Pannonius költészetének reneszánsz szemlélete; Klasszicizmus - Magyar irodalom; Kosztolányi Dezső: Szeptemberi áhítat elemzés I. Kosztolányi Dezső: Szeptemberi áhítat elemzés II. A nácizmus jellemzői. Történelem. Newton I. törvénye. Fizika. A szem és a látás. Biológia. A retorika alapjai Kosztolányi Dezső: Édes Anna 6. József Attila szerelmi költészete (Óda, Nagyon fáj) Tóth Árpád költészetének fontosabb jellemzői (pl. Körúti hajnal) 12. Örkény István egyperces novellái A társalgási stílus fogalma, jellemzői, műfaja

5. Kosztolányi Dezső költői indulása - A szegény kisgyermek panaszai című kötet bemutatása versek elemzése tükrében 6. Petőfi Sándor költészete: forradalmi látomásköltészet és Az apostol elemzése II. Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők 7 Tétel: Kosztolányi Dezső: Édes Anna - a lélektani regény jellemzői 6. Tétel: József Attila kései lírája Témakör: Portrék 7. Tétel: Balassi Bálint vitézi énekei 8. Tétel: Vörösmarty Mihály költészete az 1840-es években 9. Tétel: Mikszáth Kálmán novellái 10 21. századi közoktatás - fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002

3. Ady Endre szimbolista költészetének bemutatása a Léda-versek alapján 4. Prófétai szerepvállalás Babits Mihály költészetében 5. Kosztolányi Dezső: Édes Anna című regényének értelmezése 6. Önértékelő és létösszegző költemények József Attila kései költészetébe Ady újszerű, szimbolista költészetének jellemzői néhány vers értelmezésével: Góg és Magóg fia vagyok én, Héja-nász az avaron, A magyar Ugaron 5. Babits Mihály: Jónás könyve című költeményének ismerete, értelmezése 6. Kosztolányi Dezső: Fürdés c. novellájának ismerete, értelmezése 7 Ady Endre szerelmi költészetének sokszínűsége 4. Babits Mihály: Jónás könyve 5. Kosztolányi Dezső novellaírói munkássága 6. József Attila istenes versei Művek a magyar irodalomból II. (Választható szerzők) 7. Karinthy Frigyes stílusparódiái 8. Móricz Zsigmond novellái 9. Radnóti Miklós és az ekloga műfaja 10 Kosztolányi Dezső: Édes Anna (lélektani regényként) Tóth Árpád költészetének fontosabb jellemzői (pl. Körúti hajnal) 12. Örkény István egyperces novellái jellemzői, csatornái) A magyar nyelv története: 4. A magyar nyelv eredete, rokonsága 5. A nyelvújítás (fogalma, jelentősége, hatása, szóalkotási.

Kosztolányi Dezső Kési költészete - Számadás című

  1. A nyelv területi tagolódása: a leggyakoribb nyelvjárásaink jellemzői, területi megjelenésük, a regionális köznyelv jellemzői. A határon túli magyar nyelvhasználat főbb adatai, tendenciái, a kétnyelvűség, kettősnyelvűség, kevert nyelvűség kérdései. A nyelvváltozatot bemutató nyomtatott és elektronikus források (pl
  2. 5. Kosztolányi Dezső szépprózája 6. József Attila kései költészete (témák, attitűdök, motívumok) 2. Művek a magyar irodalomból II 7. Csokonai Vitéz Mihály költészetének gondolati és formai sajátosságai A Magánossághoz, Az estve és A tihanyi Ekhóhoz című alkotásai alapján 8
  3. tétel: Kosztolányi Dezső: Édes Anna- a lélektani regény jellemzői 6. témakör: Életművek tétel: József Attila gondolati költészete - egy gondolati költemény értelmezése, elemzése (Óda, A Dunánál, Eszmélet) 7. témakör: Portrék tétel: alassi álint, a reneszánsz költő 8. témakör: Portré

5. Kosztolányi Dezső Esti Kornél-történeteinek poétikai sajátosságai az Esti Kornél című kötet néhány novellája alapján 6. A gyermeklét képei József Attila kései költészetében PORTRÉK 7. Csokonai Vitéz Mihály költészetének gondolati és formai sajátosságai A magánossághoz Móricz Zsigmond élete (1879-1942): Tiszacsécsén (Tiszaháton) született, apja paraszt, anyja papleány. A kétfajta családi hagyomány nagy szerepet játszott társadalmi érzékenységének, falu képének kialakulásában. Debreceni évei alatt vállal először újságírói munkát + első elbeszélése Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség és Borbély Szilárd: A számítógép este - összehasonlítás Kosztolányi: Esti Kornél - Prágai Tamás: Pesti Kornél - Esterházy Péter: Esti 10. Juhász Gyula, Tóth Árpád portrék Juhász Gyula, Tóth Árpád költészetének sajátosságai Juhász Gyula költészetének sajátossága 5. Számvető költemények Kosztolányi Dezső lírájában 6. József Attila kései költészete Művek a magyar irodalomból II. 7. A stílusirányok sokfélesége Csokonai Vitéz Mihály költészetében 8. Mikszáth Kálmán novellái 9. Móricz Zsigmond novellái 10. Jókai Mór: Az arany ember 11 5. Takács Pista, Suhajda Jancsi, a hatéves Esti Kornél. Gyermekmotívumok Kosztolányi Dezső novelláiban 6. A szerelmi tematika József Attila kései költészetében (1936-37) MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL II. Választható szerzők 7. Csokonai Vitéz Mihály költészetének gondolati és formai sajátosságai Az estve,

Szerző: Kosztolányi Dezső 5. Tétel: Kosztolányi epikus és lírai munkásságának jellegzetes tartalmi és poétikai jegyei Az epikus Kosztolányi Édes Anna vagy más novellák vagy A számadás motívum és a létösszegzés szerepe Kosztolányi költészetében 1.Témakör: Művek a magyar irodalomból I. Szerző: József Attila 6 Az Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének másodéves hallgatóinak pályaműve a szabadkai Kosztolányi Napok szervezőbizottsága által meghirdetett..

Radnóti miklós tétel - tétel: radnóti miklós lágerköltészete

Kosztolányi a Nyugat első nagy nemzedékének a századelő művészi átalakulásának képviselője. Rendkívül tehetséges volt, s nagy könnyedséggel, tökéletes rímeléssel verselt. Távol állt tőle Ady küldetéstudata és Babits morális szigorúsága is, az ő erkölcse a szépség volt, s az alkotás függetlenségét hirdette 5. Kosztolányi Dezső szépprózája 6. József Attila kései költészete (témák, attitűdök, motívumok) 2. Művek a magyar irodalomból II 7. Csokonai költészetének stiláris és tematikus sokszínűsége 8. Nemzet- és történelemszemlélet Vörösmarty lírájában 9. Móricz Zsigmond parasztábrázolása 10 12. Az énelbeszélés jellemzői egy XX. századi epikus alkotásban - Kuncz Aladár: Fekete kolostor, Ottlik: Iskola a határon 13. A szereplők megteremtésének eljárásai egy modern epikus műben - Móricz: Sárarany, Kosztolányi Dezső: Édes Anna, Pacsirta 14 5. tétel: Kosztolányi Dezső Esti Kornél-novelláinak világképe, formai sajátosságai 6. tétel: József Attila tájköltészete Témakör: Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők 7. tétel: A paraszti világ ábrázolása Móricz Zsigmond novelláiba

- Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Rilke, Whitman költészetének jellemzői, néhány versük A századvég magyar lírája - Komjáthy Jenő költészete - Reviczky Gyula költészete - Kosztolányi Dezső életútja, költészete, Esti Kornél novellák, Édes Anna című. Költészetének főbb jellemzői A XX. századi magyar líra kiemelkedő egyénisége. Léthelyzetét a teljességvágy, a szeretetigény, az árvaság és kitaszítottság érzése határozta meg. Szellemi szabadságra, lelki függetlenségre és emberi teljességre törekedett. Kosztolányi Dezső Kési költészete - Számadás című. 5. Kosztolányi Dezső: Édes Anna 6. József Attila tájversei 7. Balassi Bálint vitézi versei 8. Jókai Mór: Az arany ember 9. Móricz Zsigmond novellái 10. Radnóti Miklós költészetében az idill és a halál 11. Örkény István: Tóték 12. Kertész Imre: Sorstalanság 13. Varró Dániel költészetének játékossága 14 Tétel: Ady Endre költészetének sokszínűsége 4. Témakör: BABITS MIHÁLY Tétel: Babits Mihály Jónás könyve című művének elemző bemutatása 5. Témakör: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ Tétel: Kosztolányi Dezső: Édes Anna 6. Témakör: JÓZSEF ATTILA Tétel: József Attila szerelmi költészete Művek a magyar irodalomból II Babits kései költészetének fájdalmas-komor hangulatát indokolja a korai halál fenyegető közelsége is. A költőt 1934-ben nehézlégzés kezdi gyötörni,1936-ban gégedaganatot állapítanak meg nála, s 1938-ban megműtik. (Babits egy időre elvesztette hangját, ekkor keletkeztek a Beszélőfüzetek.

Kosztolányi Dezső: Édes Anna - a lélektani regény jellemzői 5. Babits Mihály: Jónás könyve 6. József Attila: A Dunánál - a víz-motívum II. MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL. VÁLASZTHATÓ SZERZŐK 7. Vörösmarty Mihály kései költészete 8. Móricz Zsigmond: Barbárok 9 5. Kosztolányi Dezső: Édes Anna 6. József Attila: Számvetés-versek II. MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL II. VÁLASZTHATÓ SZERZŐK (6) 7. Műfaji hagyomány és barokk szemlélet Zrínyi Szigeti veszedelem c. művében 8. sokonai Vitéz Mihály költészetének tematikus és műfaji sokszínűsége 9. Kölcsey Ferenc hazafias költészete 10 Költészetének javarészét egy 17. századi, kézzel másolt kódex, az ún. Balassi-kódex őrizte meg, amely hosszú lappangás után 1874-ben került elő a zólyomradványi könyvtárból. Balassa-kódex : bevezetőjében a tudós másoló háromféle Balassi-verset különböztet meg tematikai szempontból: szerelmes éneket, isteni. Kosztolányi Dezső: Édes Anna - a lélektani regény jellemzői 5. Babits Mihály: Jónás könyve 6. József Attila: A Dunánál - a víz-motívum II. MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL. VÁLASZTHATÓ SZERZŐK 7. Vörösmarty Mihály kései költészete 8. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma 9. Móricz Zsigmond: Barbárok 10

Kosztolányi Dezső - A Turulmadár nyomá

Kosztolányi Dezső írói világa: Édes Anna A cseléd-sors a két világháború közötti Magyarországon A freudizmus hatása Kosztolányi regényeire A regény szerkezeti felépítése A szereplők típusai Nyugat és Kosztolányi 12. Juhász Gyula Az impresszionista tájlíra jellemzői Juhász Gyul Tétel: Kosztolányi Dezső: Édes Anna. Feladat: Fejtse ki véleményét arról, hogy Kosztolányi regényében Anna gyilkos vagy áldozat! Érvekkel igazolja állítását! Témakör: Életművek - József Attila. Tétel: József Attila kései költészete. Feladat: Vázolja a kései versek alapkérdéseit két-három vers bemutatásával Francois Villon. 4 perc olvasás. Francia költő. A 100 éves háború utolsó szakaszában élt, amikor szegénység nyomor, járványok, garázdálkodások voltak a jellemzőek. A párizsi Sorbonne Egyetemen tanult. 1456-ban menekülni kényszerül, mert önvédelemből megölt egy férfi papot. Rablóbandához csapódik, bordélyházakban él

Kosztolányi Dezső olvasniakarok

Élete. Édesapja, id. Babits Mihály törvényszéki bíró volt (később a budapesti ítélőtáblához nevezték ki, majd a királyi tábla decentralizációja következtében, 1891-ben Pécsre helyezték), édesanyja Kelemen Auróra (művelt, versszerető - betéve tudta Puskin Anyeginjét, a Toldi szerelmét, A délibábok hősét). Rokonságban állt Buday Dezső jogásszal A lélektani regény jellemzői Kosztolányi Dezső Édes Anna című műve alapján. 6. József Attila kései költészete II. Művek a magyar irodalomból - Választható szerzők. 7. A magány érzésének megjelenítése Csokonai Vitéz Mihály költészetében. 8. Kölcsey Ferenc Hymnusa. 9

Kosztolányi Dezső Édes Anna című művének lélekrajza és társadalomképe 6. József Attila kései verseinek alapkérdései Pilinszky János költészetének jellemző motívumai 11. Mikszáth Kálmán látás- és ábrázolásmódjának sajátosságai A jó palócok kötet novelláiban Disztópikus világok jellemzői az. 5) A lélektani regény jellemzői Kosztolányi Dezső Édes Anna című műve alapján 6) József Attila költői pályaképe II) Művek a magyar irodalomból II. - Választható szerzők 7) A romantika világ- és emberszemlélete Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című művébe Tétel: Kosztolányi Dezső prózai alkotásai 6. Témakör: Életművek Tétel: József Attila költészetének motívumai 7. Témakör: Portrék Tétel: Csokonai Vitéz Mihály stílusának sokszínűsége 8. Témakör: Portrék Tétel: A Himnusz és Szózat összehasonlító elemzése 9. Témakör: Portré

Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd (Kosztolányi műve arra a 12. században keletkezett nyelvemlékünkre mutat vissza, amely egy temetési szertartáson elmondott prédikációként, és amelynek szerzője az emberi sors nyomorúságának okát az első emberpár, Ádám és Éva vétkében látja Kosztolányi Dezső. 7 óra 12. Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula. 3 óra Dolgozatírás 4 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Életmű - Arany János Órakeret. Vajda János alkotói helyzete, költészetének jellemzői ( Húsz év múlva, A vaáli erdőben, Az üstökös).. 3. Tétel: Ady Endre költészetének témái, motívumai 4.Tétel: Babits Mihály: Jónás könyve 5.Tétel: Kosztolányi Dezső prózája 6.Tétel: József Attila költészetének alapmotívumai, az utolsó versek II. Választható szerzők a magyar irodalomból 7. Tétel: Vörösmarty Mihály romantikus költői képalkotása 8 Szülei korai Long Island-i telepesek leszármazottai voltak, apja Walter Whitman, foglalkozására nézve farmer, majd ácsmester volt, anyja Louisa Van Velsor németalföldi eredetű ősökkel bírt. Walt Whitman második gyermekként látta meg a napvilágot, kilencen voltak testvérek, közülük heten érték meg a felnőttkort 5.Tétel: Kosztolányi Dezső prózája . 6.Tétel: József Attila költészetének alapmotívumai, az utolsó versek. II. Választható szerzők a magyar irodalomból. 7. Tétel: Kölcsey Ferenc hazafias költészete. 8 Tétel: Csokonai Vitéz Mihály költészete. 9. Tétel: Mikszáth Kálmán novellisztikája A jó palócok kötet alapjá

- Kosztolányi Dezső Kosztolányi Dezső életének, írói-költői pályájának főbb állomásai és költészetének jellemző vonásai néhány versén keresztül (pl. Mint aki a sínek közé esett, Mostan színes tintákról álmodom, Anyuska régi képe, Akarsz-e játszani A Zanza.tv kisfilmekben magyarázza el a nyolc tantárgy legfontosabb témáit. Tanuld meg 5 perc alatt 1 óra anyagát, majd ellenőrizd a tudásod 10 percben 1.Témakör: ÉLETMŰVEK. Tétel: Petőfi Sándor szerelmi lírája. 2. Témakör: ÉLETMŰVEK. Tétel: Arany János balladaköltészete. 3.Témakör:ÉLETMŰVEK. Tétel 5. Kosztolányi Dezső Számadás kötete 6. József Attila kései költészetének verstípusai II. Választható szerzők 7. Kölcsey Ferenc költészete 8. Mikszáth Kálmán novellái 9. Móricz Zsigmond: Barbárok 10. Radnóti Miklós eklogái 11. A groteszk látásmód Örkény István műveiben 12. Kertész Imre: Sorstalanság III. Babits a Baumgarten Ferenc által végrendeletileg hagyományozott alapítvány kurátoraként az 1930-as években évente tekintélyes összegeket juttatott költőknek, íróknak. Változatlanul elismert tekintély Móricz Zsigmond, akit Miklós Andor hírlapi birodalma támogat, Kosztolányi Dezső a Pesti Hírlap vezető irodalmi.

Kosztolányi Dezső pályaképe, kései költészete zanza

Irodalom. Tételsor. 2012/2013-as tanév. 1. Témakör: Életművek. Tétel: Petőfi Sándor ars poeticái. 2. Témakör: Életművek. Tétel: Arany János balladá 5. Kosztolányi Dezső szépprózája 6. József Attila kései költészete (témák, attitűdök, motívumok) 2. Művek a magyar irodalomból II 7. Csokonai költészetének stiláris és tematikus sokszínűsége 8. Nemzet- és történelemszemlélet Vörösmarty lírájában 9. Móricz Zsigmond parasztábrázolása 10. A klasszicizáló Radnót

(pl. Kosztolányi Dezső: A kulcs) 2. A Biblia - egy ószövetségi és egy újszövetségi történet ismerete A középkor irodalma 3. A középkor 4. Az írásbeliség kezdetei, a kódexek 5. A legenda: Szent Margit legendája 6. Világi irodalom a középkorban - G. Boccaccio: A sólyompecsenye A reneszánsz 7 A költői nyelv jellemzői Ady Endre Új versek (1906) című kötetében - néhány szabadon választott alkotás alapján. 4. A próféta alakjának megjelenítése Babits Mihály Jónás könyve című alkotásában . 5. Lélek- és társadalomrajz Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényében . 6

Kosztolányi Dezső (1885-1936) Rámutatott arra, hogy az Ady-kultusz, illetve költészetének kizárólagossá tétele gátat emel a magyar líra fejlődése elé. 1913-ban házasságot kötött Harmos Ilona színésznővel, aki Görög Ilona néven jelentette meg novelláit például a Nyugatban is. A lélektani regény jellemzői. 5.Tétel: Kosztolányi Dezső: Édes Anna-a lélektani regény jellemzői 6.Tétel: József Attila kései költészete II. Témakör: Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők 7.Tétel: A magány érzésének megjelenítése Csokonai Vitéz Mihály költészetében 8.Tétel: Vörösmarty Mihály a haza és az emberiség költőj Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényében! 6. A romantika jellemzői Vörösmarty Mihály költészetében Feladat: Mutassa be Vörösmarty költészetének romantikus vonásait korszakai főbb alkotásainak bemutatásával! 10 1.5. Kosztolányi Dezső: Édes Anna, egy lélektani regény jellemzői 1.6. József Attila tájköltészete 2. témakör: Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők (6) 2.1. Csokonai Vitéz Mihály költészetének stílus- és műfajbeli gazdagsága 2.2. Berzsenyi Dániel elégiái 2.3. Vörösmarty Mihály kései költészete 2.4

5. Kosztolányi Dezső: Édes Anna - a lélektani regény ..

Tétel: Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének elemző bemutatása 6. Témakör: Művek a magyar irodalomból, kötelező szerzők Tétel: József Attila számvetés versei. Az utolsó vershármas II. Témakör: Művek a magyar irodalomból, választható szerzők (6) 7. Témakör: Művek a magyar irodalomból, választható szerző Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes, Tóth Árpád, Füst Milán, Juhász Gyula, Krúdy Gyula, Tersánszky Józsi Jenő. A hazai műveltség kettős természetű volt: magyar, ugyanakkor európai is; Alapítói képviselte értékek: minőség és sokszínűség 1905 - Ady: Új versek (=korszakindító verseskötet) Ady (1907 Tétel: Janus Pannonius költészetének reneszánsz szemlélete 12./ Témakör: Látásmódok Tétel: Juhász Gyula költői világának jellemzői 13./ Témakör: Látásmódok Tétel: Groteszk ábrázolás Örkény István egyperces novelláiban 14./ Témakör: Kortárs irodalom Tétel: Az emberi jellemfejlődés állomása Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról álmodom, az iskolában, Őszi reggeli Ady Endre: Jó Csönd-herceg előtt, A magyar Ugaron, A Tisza-parton - ASzajna partján A tanuló megismerkedik egy korszak stílusirányzataival - pl. impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió -, az irányzatok és egy-egy mű összefüggésével Tétel: Kosztolányi Dezső — a Számadás kötet versei 6./ Témakör: Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők Tétel: József Attila szerelmi költészete 7./ Témakör: Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők Tétel: Groteszk ábrázolás Örkény István művészetében 8./ Témakör: Művek a magyar.

Ki ne ismerné az Anna örök, vagy a Milyen voltcímű verseket, melyek a magyar irodalom gyöngyszemei közé tartoznak.Ady Endre, Babits Mihály és Kosztolányi Dezső kortársa és barátja, a híres Nyugat első nemzedékének tagja. A sokak által József Attila előkészítőjének is nevezett költő a magyarság sorsának egyik legjelentősebb magyar lírai kifejezője volt A kép jobb sarkában Karinthy Frigyes és Kosztolányi Dezső, a zongora mögött, szemben Móricz Zsigmond és Babits Mihály, utóbbi mellett felesége, Török Sophie . A Lélektől lélekig 1923-ban keletkezett. Tóth Árpád utolsó (már halála után megjelent) kötetének címadó darabja 5) A lélektani regény jellemzői Kosztolányi Dezső Édes Anna című műve alapján 6) József Attila költői pályaképe II) Művek a magyar irodalomból II. - Választható szerzők 7) A romantika világ- és emberszemlélete Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című művébe 5. Kosztolányi Dezső Halotti beszéd című költeménye mint a Halotti beszéd és könyörgés parafrázisa 6. József Attila istenes versei költészetének utolsó éveiben II. témakör: Portrék 7. Hagyománykövetés és újítás Balassi Bálint költészetében 8. Berzsenyi Dániel Osztályrészem című versének komplex. Költészetének középpontjában a személyiség áll, de a magyarság is megjelenik költészetében. Szimbolista magyar költők még Tóth Árpád, Kosztolányi Dezső és Reviczky Gyula. Az irodalmi irányzatként induló szimbolizmus csak később vált képzőművészeti áramlattá 5. Kosztolányi Dezső prózája* 6. József Attila költészetének motívumai: az utolsó versek Magyar irodalom II. 7. Kölcsey Ferenc hazafias lírája* 8. Jókai Mór: Az arany ember* 9. Mikszáth Kálmán kisepikája 10.Móricz Zsigmond novellisztikája 11.Radnóti Miklós költészetének utolsó pályaszakasz