Home

Agil 100 ec biztonsági adatlap

Agil - ADAMA HUngar

  1. A kijuttatáshoz 200-300 l/ha vizet kell felhasználni, melyet finom porlasztással kell kipermetezni. Az Agil 100 EC kiemelkedő hatékonyságú a legfontosabb egyéves és évelő fűféle gyomokkal szemben. Egyéves fajok: Alopecurus myosuroides (parlagi ecsetpázsit), Agrostis stolonifera (fehér tippan), Apera spicaventi (nagy széltippan.
  2. 1 1/7 AGIL 100 EC BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a / / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/kés..
  3. AGIL 100 EC Termékkód: AG-P6-100 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gyomirtó szer (herbicid), permetezőszer ipari felhasználásra. Mezőgazdasági felhasználású növényvédő szer. 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Adama Hungary Zrt
  4. BIZTONSÁGI ADATLAP AGIL 100 EC 1. HATÓANYAG / KÉSZTERMÉK AZONOSÍTÓ Terméknév: AGIL 100 EC A hatóanyag kémiai neve: Gyártó: Agan Chemical Manufacturers Ltd. Nothern Industrial Zone, P.O. Box 262, Ashdod, Israel Forgalmazó: Quena Plant Protection , Quracao Magyarországon: Biomark Kft. 1046-Budapest, Nagysándor u
  5. Adatlap AGIL 100EC Hatóanyag: 100 g/l propaquizafop (+adjuváns) FELHASZNÁLÁSI TERÜLET: KULTÚRA KÁROSÍTÓ cukorrépa, Az Agil 100 EC-t a magról kelő fűféle gyomok ellen posztemergensen, a gyomok 2-4 leveles állapotában 0,6-0,8 l/ha mennyiségben kell kijuttatni
  6. 361 vendég és 0 tag van jelen. Elérhetőségeink. 6328 Dunapataj Hartai út 8. [+36 30] 6-357-15

BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 számú EK rendelet szerint TOPAS 100 EC Verzió 19.2 Felülvizsgálat dátuma: 21.05.2021 SDS szám: S1190622 Ez a változat hatályon kívül helyezi az összes korábbi verziót. 3 / 23 REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottság biztonsÁgi adatlap agil 100 ec . biztonsÁgi adatlap bumper 25 ec . biztonsÁgi adatlap bumper 25 ec . biztonsÁgi adatlap riza 250 ew . biztonsÁgi adatlap pendigan 330 ec. Az anyag neve: SHERPA 100 EC, [Cipermetrin] Termékazonosító (2015/830 rendelet szerint) 1. 2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása rovarölő permetezőszer, 1. 3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai SBM DEVELOPPEMENT SA Topas 100 EC biztonságtechnikai adatlap (372.7 KB) Katalógusaink. Szőlő-gyümölcs technológiai füzet és növényvédő szer ajánlat - 2021 26.74 mb. Zöldség termesztéstechnológiai ajánlat - 2021 14.07 mb. Technológiai javaslatok . A Syngenta technológiai javaslatai minden fontos kultúrában itt találhatók

100% növényi olaj (repce) hatásfokozó adalékanyag: III. ADMIRAL 10 EC: 100 g/l piriproxifen: rovarölő szer (folyékony) II. AFALON DISPERSION: 450 g/l linuron: gyomirtó szer (folyékony) II. AFFINITY WG: 0,75% karfentrazon + 50% izoproturon: gyomirtó szer (granulátum) I. AGIL 100 EC: 100 g/l propaquizafop: gyomirtó szer (folyékony. Biztonsági adatlap Az 1907/2006/EK szabályozás szerint hatályon kívül helyezi az összes korábbi verziót felülvizsgálat dátuma: 2014. október 22. nyomtatás dátuma: 2014. október 22. Syngenta márkanév TOPAS 100 EC 16. verzió 2 / 13 oldal 2.2 Címkézési elemek Címkézés az 1272/2008 (EK) rendelet alapjá

Biztonsági adatlap Az 1907/2006/EK szabályozás szerint TOPAS 100 EC Verzió Felülvizsgálat dátuma: MSDS szám: hatályon kívül helyezi az összes korábbi verziót 19.0 2016. november 24. S1190622 1 / 16 oldal 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kó BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Admiral 10 EC Verzió 3 (Magyarország) Kibocsátás dátuma: 2015/01/13 4/14 EINECS szám / ELINCS szám: 202-849-4 REACH szám: Koncentráció: 11% - 100% (m/m) Osztályozás: EG_1272/08 : Flam.Liq.2 H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és g őz SHERPA 100 EC, [Cipermetrinl BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/9 Verziószám. 1 1. AZ ANYAG/KÉSZiTMÉNY És A TARSASAG/VALLALAT AZONOSiTASA 1. 1. Az anyag vagy készítmény azonosítása Az anyag/készítmény neve. SHERPA 100 EC, [Cipermetrinl CAS szám EU szám Regisztrációs szám. Regisztrált név. 1. 2 A 2021. január 1 .-én hatályba lépett (EU) 2020/878 rendelet a biztonsági adatlapok tartalmi és formai követelményeit tartalmazó (EU) 2015/830 rendeletet váltja fel. Új biztonsági adatlap készítése, vagy a már meglévő biztonsági adatlap aktualizálása során már a 2020/878 rendelet et ajánlott alkalmazni, annak ellenére.

Обработка клубники весной – профилактика от вредителей + Видео

Biztonsági adatlap Az 1907/2006/EK szabályozás szerint hatályon kívül helyezi az összes korábbi verziót felülvizsgálat dátuma: 2013. november 13. nyomtatás dátuma: 2013. november 13. Syngenta márkanév TOPAS 100 EC 10. verzió 1 / 13 oldal 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító. Protendo 300 EC Biztonsági Adatlap megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával 2021.03.10. (Kibocsátási dátum) HU (magyar) 3/10 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások Tünetek/hatások bőrrel való érintkezést követően : Irritáció

A Ferticare 15-30-15 magas foszfortartalmú indító műtrágya. Minden zöldség és dísznövény palántaneveléséhez és a kiültetés utáni gyökeresedéshez javasolt Anyagbiztonsági adatlap. CONVERTER NITRO OPACO EC IMPA Spa - Via Crevada 9/E - 31020 San Pietro di Feletto (TV) - I A biztonsági adatlapért felel ıs illetékes személy: msdsref@impa.it 1.4. Sürg ısségi telefonszám IMPA Spa - Telef. 0438/4548 - Fax 0438/454915 ( 8.30 - 17.30 ). Shell Corena S4 P 100 Változat 2.3 Érvénybe lépés napja 13.02.2014 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK sz. rendelet 2/18 A nyomtatás kelte 14.02.2014 000000019508 MSDS_HU 2.2 Címkézési elemek Címkézés az 1999/45/EK EC jelképek : A termék veszélyjellel való jelölése nem szüksége Biztonsági adatlap 1907/2006/EK sz. rendelet 2/18 A nyomtatás kelte 11.06.2015 000000019487 MSDS_HU 2.2 Címkézési elemek Címkézés az 1999/45/EK EC jelképek : A termék veszélyjellel való jelölése nem szükséges EU osztályzás : Az EU kritériumoknak megfelelően veszélyesként nem osztályozott termék. EC veszély (R

BIZTONSÁGI ADATLAP AGIL 100 EC - PDF Free Downloa

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelési tájékoztató célja . A Növényvédő és Kártevőirtó Kft. (továbbiakban, mint Adatkezelő) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU. RELDAN 40 EC INSECTICIDE LAPJA 1 / 7 BIZTONSÁGI ADATLAP _____ 1. KÉSZÍTMÉNY NEVE Gyártó: Dow Europe GmbH, CH-8810 Horgen (Svájc) Forgalmazó: Dow AgroSciences Hungary Kft Hegyalja ut 7-13 H-1016 Budapest, Hungary Tel: (+ 36 1) 202 41 91, 82 Fax: (+ 36 1) 202 42 9

Agil 100 EC 1 l T0002

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELEL ŐEN Kereskedelmi név: TATHRIN EC rovarirtó koncentrátum 15/4 oldal Termék szám: - Készítés ideje: 2019.02.06. Verzió szám: 1.0 magyar NorvaTox Kémiai Biztonsági Tanácsadói Iroda Veszprém www.norvatox.hu 5 FIDOX 800 EC Biztonsági adatlap megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával 2020. 03. 05. (Verzió: 1.2) HU (magyar) 3/11 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Kiegészítő5.3. Tűzoltóknak információ szóló nem áll javaslat rendelkezésr

Gyomirtó szer : AGIL 100 EC (1l) * * *Agro-Store valós

Biztonsági adatlap SCORE 250 EC - PDF Free Downloa

Topas 100 EC - Gombaölő szer Syngent

BIZTONSÁGI ADATLAP (a 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és a módosított 44/2000 (XII.27) EüM rendelet szerint)Termék: Motorbenzin E5 Oldal: 1/18 Változat: 1. Dátum: 2012. július 21 Biztonsági adatlap Az 1907/2006/EC irányelv szerint kiadás dátuma: 2009. március 20. felülír minden korábbi kiadást Syngenta márkanév ACTELLIC 50 EC A5832C 3 / 11 oldal 5. Tennivalók tűz esetén Tűzoltásra alkalmas eszközök Tűzoltóeszközök - kis tüzek esetén Használjon vízpermetet, alkoholálló habot, szára

BIZTONSÁGI ADATLAP Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján. Adatlap száma: KEM 2F-02 Oldalszám: 3/9 Kiadás időpontja: 2008.08.25 Felülvizsgálva: Változat: 1. Készítmény neve: EPOKOLL EC B KOMPONEN 100 g/l alfametrin. Forgalmazási kategória. 25 ml-es kiszerelés felett II. 25ml-es kiszerelésben és alatta III. FENDONA® 10 EC Biztonsági adatlap. Letöltés Tel: +36-1-4216-100 Fax: +36-1-283-455 +36-80-20-11-99 / 36-1-4766-400 SÜRGŐSSÉG ESETÉN EGÉSZSÉGÜGYI TOXIKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT Változat :5.09 Ez a biztonsági adatlap a szabad akaratból készült: nem szükséges a 1907/2006 rendelet (EK), Magyarország 31-ik cikke szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Terméknév Sikacryl®-Vent Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország: 1.1 Termékazonosító 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása 1

Shell Vacuum Pump Oil S2 R 100 Változat 1.5 Érvénybe lépés napja 07.04.2014 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK sz. rendelet 2/18 A nyomtatás kelte 08.04.2014 000000018996 MSDS_HU 2.2 Címkézési elemek Címkézés az 1999/45/EK EC jelképek : A termék veszélyjellel való jelölése nem szüksége CYPERKILL 25 EC Biztonsági adatlap A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően 4/25/2017 HU (magyar) 2/10 2.2. Címkézési elemek Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP] További feltüntetendő címkézésTovábbi feltüntetendő osztályozás Veszélyt jelző piktogramok (CLP) 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Sto Építőanyag Kft. H-2330 Dunaharaszti Jedlik Á. u. 17. Telefon: +36 24 510-210 Telefax: +36 24 510-216 info.hu@sto.com; www.sto.hu A biztonsági adatlapért felelős személy email címe Hungary Sto Építőanyag Kft. Értékesítés Telefon: +36 24 510-210 zs.kirner@sto.co Agil 100 EC. ADAMA Moldova. September 6, 2019 · Erbicidul Agil 100 EC, aplicat toamna, împotriva samulastrei de grâu, rămâne eficient chiar și în condiții de temperatură scăzută (8-10 grade Celsius)..

Video: Növényvédő szerek listája - Wikipédi

DOURO 100 EC - Agrofarmaci - Fitogest

AGIL 100 EC Sinonime Propaquizafop 100 EC Substanță pură/amestec Amestec 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Utilizare recomandată Erbicid Utilizări contraindicate Nu există informații 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate ADAMA Agan Ltd BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 számú EK rendelet szerint SCHÖNOX® DUROCOLL Felülvizsgálat dátuma: 26.01.2021 Utolsó kiadás dátuma: 06.01.2021 Verzió 1.1 Nyomtatás Dátuma 26.01.2021 Ország HU 000000670155 2 / 12 A termék védelme érdekében biocidot tartalmaz. Hatóanyag: 1,2-Benzizotiazol -3(2H)-on (BIT)

TRIGGER 100 EC

Admiral 10 EC - Novoche

A biztonsági adatlap szállítójának adatai Touwslagerstraat Zele Belgium Tel.: +32(0)52/ Fax.: +32(0)52/ Leányvállalatok Tel Fax CRC Industries Finland Oy Laurinkatu 57 A 23 B, Lohja +358/(19) CRC Industries France 6, avenue du marais, C.S , Argenteuil Cedex CRC Industries Deutschland GmbH CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U. CRC Industries. Biztonsági adatlap Felülvizsgálat dátuma:2019.01.03. Verzió:3.00 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PHOBI FENOX rovarirtó koncentrátum 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználása BIZTONSÁGI ADATLAP A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint Terméknév: eni Blasia (ISO 100) Változat: 7 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte (gyártói): / 2016. 01. 11. Honosítás kelte: 2010. 03. 10. Hon. felülvizsg.: 2016. 10. 10. Oldal: 2/(15) Figyelmeztet ő mondat: nem szüksége - Erbicid postemergent sistemic din Gama Advanced- Unul dintre puținele erbicide postemergente de pe piață cu omologare pentru samulastra de păioase în cul.. 1/7 MIRAGE 45 EC Verziószám: 3 Készült: 2012. január 17. BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása MIRAGE 45 EC 1.1. Termékazonosító: A készítmény neve: MIRAGE 45 EC A hatóanyag neve: proklorá

PANNON® 330 EC két hatóanyag a szinergista hatásért Hatóanyag: 80 g/l ciprokonazol + 250 g/l propikonazol Forgalmazási kategória: II. Kiszerelési egység: 5 liter KULTÚRA KÁROSÍTÓ DÓZIS É.V.I. kalászosok (őszi, tavaszi) lisztharmat, rozsdabetegségek, DTR és szeptóriás betegségek, kalászfuzáriózis 0,4-0,5 l/ha 42 na EC-Biztonsági Adatlap Vonat GGVE/RID :nem veszélyes áru. 14.2.Tengeri szállítás IMDG/ GGVSE-Code :nem veszélyes áru 14.3.Légi szállítás ICAO/IATA-DGR :nem veszélyes áru 14.4.Egyéb információ :nem veszélyes áru UN-szám 15. Előírások 15.1. Veszélyességi jelzés: X, Xi, irritáló. 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó cég neve, címe : Reckitt Benckiser S.A. 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki, Ul Okunin 1. Telefon: +48 22 765 95 00 Forgalmazó cég neve, címe : Reckitt Benckiser Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. Tel.: 1 453-4631, Fax 1 2508398 Felel ős személy neve, címe: Sugár Dalm

Cumpara Erbicid - Agil 100 EC, 1l de la eMAG! Ai libertatea sa platesti in rate, beneficiezi de promotiile zilei, deschiderea coletului la livrare, easybox, retur gratuit in 30 de zile si Instant Money Back Tájékoztató MÁV által végzett gyomirtási munkálatokról. Tisztelt Lakosság! A MÁV Zrt. értesítése alapján tájékoztatom Önöket, hogy a MÁV a Celldömölk-Ménfőcsanak vasútvonal vonatkozásában Pápa állomáson permetező szerelvénnyel, UNIMOG gépjárművel és permetező gépkocsival vegyszeres gyomirtási. Biztonsági adatlap. A nyomtatás kelte 30.11.2011. 3/10. Helix Ultra AF 5W30. Változat 1.1. Érvénybe lépés napja 24.11.2011. 1907/2006/EK sz. rendelet. Jellegzetes veszélyek : A következők anyagok szerepelhetnek a veszélyes égés

Μυκητοκτόνα : Διασυστηματικό ωιδιοκτόνο | TOPAS 100 EC

Biztonsági adatlap tartalmi és formai elemei a 2020/878

Porovnání cen agil 100 ec 90 ml, srovnání cen agil 100 ec 90 ml na portálu HLEDEJCENY.cz BIZTONSÁGI ADATLAP PC Clene 100 Tub Wipes Az 1907/2006 (EK) Rendelet II. Melléklete - módosította. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév PC Clene 100 Tub Wipes Termék szám APCC100, ZA 1.2

A Cyperkill 25 EC nem szelektív rovarölő szer. Vélemények. Erről a termékről még nem érkezett vélemény. Írja meg véleményét! Értékelem a terméket * Amire még szüksége lehet. CYPERKILL 25 EC Biztonsági adatlap A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően 4/25/2017 HU (magyar) 2/10 2.2 Porovnání cen agil 100 ec 45 ml, srovnání cen agil 100 ec 45 ml na portálu HLEDEJCENY.cz BIZTONSÁGI ADATLAP Krarusz Kft. 1907/2006/EK irányelv szerint 8200 Veszprém, Csemete utca 3. Sommer Brill Oldalszám: 3 / 11 Változat:1.0 Felülvizsgálat:0 Kibocsátás kelte: 2014. április 30. Veszélyes összetevők (GHS) az 1272/2008/EK-rendeletnek megfelelően Nem ionos felületaktív anyag: alkohol C12-14, etoxylált, sulfonált, nátrium s BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 számú EK rendelet szerint Sika® Unitherm® Steel S Interior Felülvizsgálat dátuma 07.02.2018 Verzió 2.1 Nyomtatás Dátuma 07.02.2018 Ország HU 000000123622 6 / 14 221 mg/m3 STEL 100 ppm 442 mg/m3 2000/39/EC n-butil-acetát 123-86-4 AK-érték 950 mg/m3 HU OEL CK-érték 950 mg/m3 HU OE BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint QUICKSTRIP TURBO 10 L WM 1304741 Rendelési szám: 0404741 Verzió 3.3 Felülvizsgálat dátuma 05.02.2015 Nyomtatás Dátuma 08.06.2015 1 / 18 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítás

Agromulti Kereskedõház » $title_olda

BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 számú EK rendelet szerint Amphibolin Basis 2 Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma: 11-01-2019 Nyomtatás Dátuma 11-02-2019 Utolsó kiadás dátuma: - Első kiadás dátuma: 11-01-2019 2 / 14 Figyelmeztetés : Figyelem Figyelmeztető mondatok : H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint Sika ® Unitherm ® Thinner Felülvizsgálat dátuma 23.04.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 23.04.2015 Ország HU 000000123401 3 / 13 01-2119488216-32-XXXX Acute Tox.4; H312 Skin Irrit.2; H315 etil-benzol 100-41-4 202-849-4 01-2119489370-35-XXXX. A repce-fénybogár elleni védekezéssel kapcsolatos további információkért látogasson el erre az oldalra!. Hatásmód és hatékonyság. Az Avaunt ® 150 EC hatóanyaga, az indoxakarb egy olyan hatásmechanizmussal rendelkező molekula amely a nátrium-ion áramlását gátolja az idegsejtekben és az idegsejtek között. Az indoxakarb lárvaölő, de tojásölő hatással is rendelkezik Biztonsági Adatlap 1907/2006/EK szerint VIII. felülvizsgálat: 2013.05.23. Vanish kézi sz őnyeg és kárpittisztító sampon Reckitt Benckiser Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. Tel.: 1-4534600 Fax: 1-25083982 3/11. oldal (Más) veszélyes összetev ők jelenlétét a gyártó nem jelzi BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet II. függelékének megfelelően CURZATE® SUPER DF Verzió 3.1 (helyettesíti: Verzió 3.0) Felülvizsgálat dátuma 17.10.2016 Hivatkozás 130000000487 1/17 Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1

TOPAZ 100 EC - Agros

Szerek - Üdvözöljük honlapunkon! Növényvédő és

Topas 100 EC | Syngenta